Statul vrea să reglementeze emiterea de monedă electronică. Ce condiţii vor trebui să îndeplinească emitenţii

Statul vrea să reglementeze emiterea de monedă electronică. Ce condiţii vor trebui să îndeplinească emitenţii

Emiterea de monedă electronică va putea fi făcută doar de instituţii autorizate de BNR, care va administra registrul acestora şi le va supraveghea, emitenţii trebuind să dispună la data autorizării un capital iniţial de 350.000 de euro.

 Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică un proiect de lege privind emiterea de monedă electronică. Proiectul stabileşte autorizarea, cerinţele operaţionale şi supravegherea instituţiilor emitente de monedă electronică; desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor de plată de către instituţiile emitente de monedă electronică persoane juridice române pe teritoriul României prin intermediul agenţilor şi externalizarea; desfăşurarea activităţii pe teritoriul României de către instituţiile emitente de monedă electronică din alte state membre; desfăşurarea activităţii în afara teritoriului României de către instituţii emitente de monedă electronică persoane juridice române; reglementarea registrului instituţiilor emitente de monedă electronică administrat de Banca Naţională a României; secretul profesional şi schimbul de informaţii; stabilirea regimului tranzitoriu aplicabil instituţiilor care emit monedă electronică şi prestează servicii de plată la data intrării în vigoare a legii.

Activitatea de emitere de monedă electronică poate fi desfăşurată de către instituţii de credit, de instituţii emitente de monedă electronică, de furnizori de servicii poştale care emit monedă electronică potrivit cadrului legislativ naţional aplicabil; de Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale, precum şi de statele membre şi autorităţile regionale ori locale, atunci când acestea acţionează în calitatea lor de autorităţi publice.

Definiţia monedei electronice este: o valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanţă asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de operaţiuni de plată şi care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică.

Orice entitate care intenţionează să emită monedă electronică pe teritoriul României în calitate de instituţie emitentă de monedă electronică trebuie să dispună de o autorizaţie emisă de Banca Naţională a României, trebuie să fie persoană juridică română constituită în baza Legii societăţilor comerciale, cu sediul real pe teritoriul României şi care emite cel puţin o parte din moneda electronică pe teritoriul României.

Instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună la data autorizării de un nivel al capitalului iniţial de cel puţin echivalentul în lei a 350.000 euro.

Instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională sau o altă garanţie comparabilă care să acopere, pentru toate teritoriile în care îşi oferă serviciile, răspunderea pentru operaţiunile de plată neautorizate, pentru neexecutarea, executarea defectuoasă ori cu întârziere a operaţiunilor de plată sau, pentru neutilizarea autentificării stricte a clienţilor.

Instituţiile emitente de monedă electronică pot presta şi alte tipuri de servicii conexe legate de activitatea de emitere de monedă electronică şi de prestare de servicii de plată pe care o desfăşoară precum operaţiuni de plată, servicii de schimb valutar, activităţi de păstrare în custodie sau stocarea şi procesarea datelor, acordarea de credite care nu sunt legate de serviciile de plată, activităţi comerciale.

BNR poate retrage autorizaţia acordată unei instituţii emitente de monedă electronică dacă instituţia emitentă de monedă electronică nu şi-a început activitatea de emitere de monedă electronică şi de prestare de servicii de plată în termen de 12 luni de la data acordării autorizaţiei sau a încetat să mai desfăşoare activitate de mai mult de 6 luni; dacă instituţia emitentă nu desfăşoară activitate de emitere de monedă electronică pe teritoriul României, dacă autorizaţia a fost obţinută pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc ilegal, dacă nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei sau dacă periclitează stabilitatea sistemului de plăţi.

Instituţiilor emitente de monedă electronică le este interzisă externalizarea totală sau parţială a emiterii de monedă electronică. Acestea pot utiliza persoane fizice sau juridice pentru distribuirea şi răscumpărarea de monedă electronică.

Legea reglemetează şi procedurile pentru desfăşurarea activităţii în alte state membre de către instituţiile emitente de monedă electronică, precum şi relaţia cu state terţe.

BNR organizează şi administrează registrul instituţiilor emitente de monedă electronică în care sunt evidenţiate instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, sucursalele acestora din alte state membre şi state terţe, precum şi agenţii instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române.

Tot BNR asigură supravegherea prudenţială a instituţiilor emitente de monedă electronică autorizate şi are competenţa de a dispune măsuri administrative, de exemplu creşterea nivelului fondurilor proprii sau să restricţioneze sau să limiteze volumul activităţii, tipul de operaţiuni desfăşurate sau reţeaua de sucursale ale instituţiei emitente de monedă electronică din ţară şi din străinătate

Banca Naţională are competenţa de a aplica sancţiuni administrative: averismente, amenzi, retragerea uor aprobări sau suspendarea sau retragerea autorizaţiei acordate.

BNR colaborează cu autorităţile relevante din alte state membre cu atribuţii privind emitenţii de monedă electronică, precum şi cu Banca Centrală Europeană, Autoritatea Bancară Europeană şi băncile centrale din alte state membre.

Emitenţii de monedă electronică sunt obligaţi să emită monedă electronică la o valoare egală cu cea a fondurilor primite în schimbul acesteia la momentul primirii fondurilor şi informează deţinătorii de monedă electronică, distinct, cu privire la valoarea monedei electronice emise şi preţul de achiziţie a acesteia.

Este interzisă acordarea de dobândă sau de orice alt beneficiu a cărei/cărui valoare este direct corelată cu perioada în care deţinătorul de monedă electronică deţine moneda electronică.

Emitenţii de monedă electronică sunt obligaţi să răscumpere, la cererea deţinătorului de monedă electronică, în orice moment, gratuit şi Ia valoarea nominală, moneda electronică pe care acesta o deţine.

Emitenţii pot percepe, la răscumpărare, o taxă numai dacă aceasta este precizată în contract şi numai ân anumite situaţii.

Contractul dintre emitentul de monedă electronică şi deţinătorul de monedă electronică trebuie să prevadă în mod clar, complet şi precis condiţiile de răscumpărare a monedei electronice, inclusiv informaţii cu privire la perceperea oricăror taxe pentru răscumpărare, valoarea sau modalitatea de calcul al acestora.

Deţinătorul de monedă electronică poate înceta contractul oricând, dacă părţile nu au convenit o perioadă de notificare. O astfel de perioadă nu poate depăşi 30 de zile.

Încetarea în mod unilateral de către deţinătorul de monedă electronică a unui contract încheiat pe o durată determinată mai mare de 12 luni sau pe o durată nedeterminată se face în mod gratuit pentru deţinătorul de monedă electronică după expirarea a 12 luni.

Emitentul de monedă electronică poate înceta unilateral un contract încheiat pe o durată nedeterminată prin transmiterea unui preaviz cu cel puţin două luni înainte.

Consumatorii, inclusiv asociaţiile de consumatori, pot fie să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, iar utilizatorii persoane juridice pot să sesizeze Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în legătură cu cazurile de încălcare de către emitenţii de monedă electronică a dispoziţiilor legii ori să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva emitenţilor de monedă electronică ce au încălcat dispoziţiile prezentei legi.

Constituie contravenţii şi se sancţionează: nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a obligaţiei de a emite monedă electronică la o valoare egală cu cea a fondurilor primite în schimbul acesteia, potrivit prevederilor art. 93 alin. (1), cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei; nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a obligaţiei de a emite monedă electronică la momentul primirii fondurilor potrivit prevederilor art. 93 alin. (1), cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei; neinformarea deţinătorilor de monedă electronică, de către emitenţii de monedă electronică, conform prevederilor art. 93 alin. (3), cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei; acordarea de dobândă sau de orice fel de alte beneficii a căror valoare este direct corelată cu perioada în care deţinătorul de monedă electronică deţine monedă electronică, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei; nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a obligaţiei de a răscumpăra, la cererea deţinătorului de monedă electronică, moneda electronică pe care acesta o deţine, în condiţiile prevăzute la art. 95, cu amendă de la 75.000 lei la 100.000 lei; nerespectarea de către emitentul de monedă electronică a obligaţiei de a informa deţinătorul de monedă electronică, înainte de încheierea contractului sau de acceptarea ofertei de către acesta potrivit prevederilor art. 99 alin. (1), cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei; neprevederea de către emitentul de monedă electronică în contractul dintre acesta şi deţinătorul de monedă electronică a elementelor prevăzute în art. 99 alin. (2), cu amendă de la 75.000 lei la 100.000 lei; nerespectarea obligaţiei de a stabili taxe de răscumpărare proporţionale cu costurile efective suportate de emitentul de monedă electronică în legătură cu răscumpărarea, prevăzută la art. 99 alin. (3), cu amendă de la 75.000 lei la 100.000 lei; nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a dreptului deţinătorilor de monedă electronică de a solicita răscumpărarea monedei electronice înainte de încetarea contractului în condiţiile prevăzute la art. 97, cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei; nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a dreptului deţinătorilor de monedă electronică de a solicita răscumpărarea monedei electronice la data încetării contractului sau în termen de un an după încetarea contractului, în condiţiile prevăzute la art. 98, cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei; nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a dreptului deţinătorilor de monedă electronică de a înceta contractul în condiţiile prevăzute de art. 101 alin. (1), cu amendă de la 90.000 lei la 100.000 lei; nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a obligaţiei ca, în cazul în care s-a convenit o perioadă de notificare, această perioadă să nu poată depăşi 30 de zile, potrivit prevederilor art. 101 alin. (1), cu amendă de la 80.000 lei la 90.000 lei; nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a obligaţiei de a înceta contractul, în mod gratuit, la solicitarea deţinătorului de monedă electronică, în condiţiile prevăzute la art. 101 alin. (2), cu amendă de la 75.000 lei la 100.000 lei; nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a obligaţiei ca, în cazurile ce nu se încadrează la art. 101, preţul perceput să îndeplinească condiţiile impuse prin art. 102 alin. (1), cu amendă de la 75.000 lei la 100.000 lei; nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a obligaţiei de a comunica preţul total aferent încetării unilaterale a contractului sau modul de calcul al acestuia, potrivit prevederilor art. 102 alin. (1), cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei; nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a procedurii de încetare unilaterală a contractului, prevăzută la art. 103, cu amendă de la 90.000 lei la 100.000 lei; nerespectarea de către emitenţii de monedă electronică a dreptului deţinătorilor de monedă electronică privind preţul perceput periodic pentru serviciile prestate, potrivit prevederilor art. 104, cu amendă de la 75.000 lei la 90.000 lei.

Emiterea, fără drept, de monedă electronică constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Sursa: https://www.mediafax.ro/economic/statul-vrea-sa-reglementeze-emiterea-de-moneda-electronica-ce-conditii-vor-trebui-sa-indeplineasca-emitentii-17645413

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL