Șapte milioane euro pentru noi incubatoare de afaceri în Regiunea Centru

Șapte milioane euro pentru noi incubatoare de afaceri în Regiunea Centru

Aceasta este o linie de finanțare re-lansată și care are MARI constrângeri de timp…Totuși, având în vedere nevoia de a crea structuri puternice de susținere a startup-urilor, pentru că ele lipsesc, e totuși utilă analizarea oportunității oferite de această finanțare nerambursabilă.

ADR Centru a anunțat că între 14 mai și 14 iunie 2021 se pot depune documentațiile pentru obținerea de fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de înființare de noi incubatoare de afaceri sectoriale pe terioriul celor 6 județe ale regiunii Centru (urban sau rural). Finanțarea se acordă în cadrul POR – Programul Operațional Regional 2014-2020. În România incubatoarele de afaceri sunt reglementate prin legea 102/2016.

Mai jos găsiți o sinteză a condițiilor liniei de finanțare:

Cine poate solicita fondurile nerambursabile?

Fondator al incubatorului de afaceri:

 1. Autoritate a administrației publice locale – unități administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural: Judeţele, Municipiile, Oraşele, Comunele;
 2. Instituţie sau consorţiu de instituţii de învăţământ superior acreditate (universităţi, institute, academii de studii) înființate de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, acreditate conform Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 3. Institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare (înființate în baza ordonanței nr. 57 din 16 august 2002 cu modificările și completările ulterioare, privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, a OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, a OUG 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative);
 4. Camere de comerţ (înfiinţate în baza Legii camerelor de comerţ nr. 335/2007)
 5. Societate (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile), societate cooperativă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei);
 6. Asociații și fundații constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Patronate sau sindicate înregistrate conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Parteneriat între fondatori

În cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect. Cererea de finanţare va fi semnată şi depusă de entitatea desemnată ca lider de proiect.

Ce investiții se vor putea finanța?

 • Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale. Este eligibilă (și punctată mai bine) inclusiv reabilitarea/ reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale și necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare.
 • Dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri

POR (Regio) finanţează doar incubatoare de afaceri sectoriale, care oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, expresie a potențialului endogen existent în acel teritoriu.

Incubatorul de afaceri sectorial, în sensul acestui apel de proiecte, reprezintă incubatorul de afaceri în cadrul căruia toate firmele incubate activează într-unul din următoarele sectoare economice:

 • –  Turism și ecoturism
 • –  Textile și pielărie (și încălțăminte)
 • –  Lemn și mobilă
 • –  Industrii creative
 • –  Industria auto și componente
 • –  Tehnologia informațiilor și comunicațiilor
 • –  Sănătate
 • –  Energie și management de mediu
 • –  Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii
 • –  Construcții
 • –  Cercetare – dezvoltare.

Ce sume se pot obține?

 • Ajutorul nerambursabil poate varia între minim 200.000 euro și maximum 7.000.000 euro.
 • Procentul ajutorului nerambursabil variază în funcție de mărimea entității solicitante și de structura cheltuielilor pentru care se solicită finanțare. Pentru componenta de construcții/modernizări/dotări ajutorul poate varia între 50% și 70% din totalul eligibil al investiției. Pentru componenta de servicii funcționare incubator, ajutorul nerambursabil este de tip de minimis și poate fi de maxim 90%.
 • Contribuția proprie la cheltuielile eligibile dar și cheltuielile ne-eligibile se suportă de către beneficiarul finanțării.

Care sunt cheltuielile eligibile?

 • lucrări de construire a spațiilor aferente incubatorului, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor derulate în cadrul incubatorului. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Investiții în active necorporale:

 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
 • Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor rezidenților incubatorului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, achiziții publice, e- licitație, facturarea electronică.

Achiziţionarea de servicii suport de afaceri şi capital, altele decât cele oferite de administrator în funcţie de cerinţele rezidenţilor:

 • Servicii de contabilitate, juridice şi financiare;
 • Servicii de marketing și mentorat, coaching direct;
 • Servicii suport de afaceri şi capital: consilierea managerială și cooperarea constantă a companiilor rezidente; planificarea afacerii și formarea unei companii; accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței; cumpărare colectivă de servicii și produse; studii de piață, vânzări și marketing; consultanță export: piețe și căutare de parteneri; Asistență IT și e- business; consultanță dezvoltarea de noi produse și servicii; consultanță obținere de finanțare; granturi și capital, contacte cu Business Angels, fonduri cu capital de risc; consultanță recutarea de personal; consultantă privind transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare, furnizarea de ajutor în ceea ce priveşte contactele comerciale, naționale și internaționale, servicii privind internaţionalizarea IMM- urilor, suport în identificarea de parteneri, orientare în pregătirea proiectelor, etc.
 • Servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;
 • Networking (de ex: cu alți antreprenori și clienți);
 • Stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului.

Care este bugetul total/ alocarea pentru acest apel?

 • Bugetul total disponibil este 7 milioane euro.

Care sunt indicatorii care trebuie urmăriți și atinși de entitățile care obțin fondurile UE?

 • Rata de supraviețuire a firmelor incubate, la 3 ani de la finalizarea investiţiei (componentei) finanțabile prin ajutor de stat regional – numărul firmelor active, la 3 ani de la finalizarea investiției finanțabile prin ajutor de stat regional, din cele atrase în incubator în primii 2 ani de la finalizarea acestei componente a investiției.
 • Gradul de ocupare a incubatorului (suprafața ocupată/utilizată de rezidenți – firme incubate, raportată la capacitatea totală a incubatorului, exclusiv spații administrative și/sau ocupate de administratorul incubatorului), la 2 ani de la finalizarea proiectului.

Mai multe detalii se pot obține din ghidul solicitantului și anexele aferente acestuia, publicate pe site-ul ADR Centru.

 • Roxana Mînzatu
 • Expert accesare fonduri nerambursabile
 • Fost ministru al fondurilor europene
 • roagora@roxanaminzatu.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL