„DA pentru Educație, DA pentru Viitor!”

„DA pentru Educație, DA pentru Viitor!”

Inspectoratul Școlar Județean Braşov, în calitate de lider de parteneriat și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Brașov (Partener) implementează începând cu data de 12 ianuarie 2021 proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!, cod MySMIS 135359.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională/O.S.6.6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”

Valoarea totală a proiectului este de 9,434,410.58 lei.

Data începerii și data finalizării proiectului: 12 ianuarie 2021 – 11 iulie 2023.
Obiectivul general al proiectului constă în reducerea fenomenului de abandon școlar la nivelul județului Brașov, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației tinerilor și adulților care nu au finalizat învațamântul obligatoriu.

Măsurile educaţionale dezvoltate în cadrul proiectului:

 •  Dezvoltarea programului A Doua Șansă în comunitațile în care s-a înregistrat abandon școlar, va crea oportunitatea reintegrării în sistemul de educație și finalizării studiilor obligatorii pentru o categorie vulnerabilă de persoane, supusă excluziunii sociale. Participarea la educație și certificarea studiilor, deschid șansa creșterii inserției pe piața muncii și a gradului de ocupare a persoanelor cuprinse în program, atât pe perioada derulării proiectului, cât și după finlizarea acestuia.
 •  Dezvoltarea serviciilor de consiliere privind cariera și o creșterea a gradului de conștientizare privind importanța educației în comunitațile vulnerabile vizate de proiect vor aduce o implicarea mai mare a membrilor comunitații în a sprijini copiii și tinerii să frecventeze școala, să fie motivați în a reuși să finalizeze studiile și să se poata integra pe piața muncii.
 •  Dezvoltarea unei campanii de conștientizare orientată pe întărirea legăturii școlii cu comunitatea va stimula gradul de responsabilizare a cetățenilor și va crea premisele unei dezvoltări durabile, proces în care fiecare participă, fiecare primește și fiecare oferă.
 •  Crearea unui corp profesoral bine pregătit în a proiecta și livra programe educaționale de calitate, va fi o măsură cu efecte pe termen lung, generații viitoare de elevi vor putea fi beneficiarii unor activitați adaptate nevoilor lor de dezvoltare, vor avea acces la resurse educaționale de calitate, ce stimulează dezvoltarea de competențe transversale.
 •  Baza materială si rețeaua de specialiști vor putea dezvolta pe termen lung programe dedicate susținerii copiilor și tinerilor pentru finalizarea studiilor. O încredere mai mare în școală și în valorile comunității incluzive vor genera pe termen lung o creștere a nivelului de dezvoltare al comunitaților dezavantajate vizate. Atingerea obiectivelor proiectului va duce la creșterea numărului de oameni instruiți, de cetățeni educați, cu șanse mai mari de integrare pe piața muncii. Reușita proiectului, implicit atingerea obiectivelor proiectului, va genera o experiență pozitivă la nivelul comunității, ce va constitui reper în organizarea
  și dezvoltarea altor inițiative de susținere a educației și de întărirea a rolului școlii în comunitate.

Rezultatele prevăzute:

 •  515 persoane participante la programe de dezvoltarea competențelor profesionale;
 •  480 persoane care și-au îmbunătățit nivelul de competențe/certificate;
 •  400 cadre didactice participante la schimburi de experiențe didactice de succes;
 •  4 evenimente de tip conferință (ce includ workshop-uri, seminarii, prezentari ale unor experiențe de succes în problematica incluziunii socio-educaționale);
 •  600 de tineri și adulți înscriși și reintegrați în sistemul de educație (din care 180 de etnie rromă);
 •  430 de tineri și adulți care finalizează programe de tip A Doua Șansă;
 •  600 de tineri/adulți consiliați și sprijiniti pentru orientarea educațională și profesională;
 •  1 studiu privind abandonul școlar;
 •  3 târguri de oferte educaționale și profesionale;
 •  14 evenimente de promovare a educației la orice vârstă.

Grupul țintă al proiectului vizează 2 categorii distincte, stabilite în strânsă concordanță cu obiectivele și activitățile proiectului, respectiv: tineri/adulți reintegrați în sistemul de educație și personal didactic din învățământul preuniversitar/personal de sprijin. Ca și dimensiune, grupul țintă poate fi descris astfel: 600 de tineri și adulți care au abandonat școala, 515 cadre didactice din categoria personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli (mediatori școlari, consilieri școlari etc.).

Proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!” oferă, pe de o parte, o şansă de eintegrare în sistemul de educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi, pe de altă parte, o oportunitate pentru personalul din învăţământul preuniversitar de a-şi dezvolta competenţe profesionale în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile grupului ţintă.

De la începutul anului 2022 a fost realizată pregătirea și organizarea echipei de proiect, au fost organizate ședințe de lucru pentru prelucrarea bazei legale cu incidență asupra implementării proiectului, pentru constituirea echipei, distribuirea și asumarea rolurilor operaționale și a responsabilităților în cadrul proiectului.

În ceea ce privește managementul tehnic și financiar al proiectului, în baza procedurilor elaborate la nivelul proiectului au fost realizate activitățile specifice managementului: comunicare, raportare, arhivare, monitorizare și evaluare. Monitorizarea continuă a permis echipei de proiect să rezolve problemele apărute, să îmbunătățească activitățile și să se adapteze la circumstanțele în schimbare.

A fost monitorizată respectarea graficului de activități, identificarea de soluții pentru evitarea și prevenirea abaterilor, monitorizarea bugetului pe categorii de costuri și activități și utilizarea eficientă a resurselor materiale, umane, de timp și financiare mobilizate.

Conform bugetului, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului au fost înregistrate întro evidență contabilă analitică distinctă. În vederea implementării corespunzătoare a proiectului, în concordanță cu reglementările în vigoare și cu particularitățile comunităților școlare implicate în proiect, în perioada de raportare s-au derulat acțiuni de nominalizare experți.

În vederea asigurării transparenței, la nivelul proiectului, au fost demarate o serie de măsuri de informare și publicitate, asigurându-se vizibilitatea proiectului și a finanțării la nivel local și național. În perioada de raportare, măsurile de informare și publicitate au respectat prevederile Manualul de Identitate Vizuală/MIV 2014-2020. Toate acțiunile întreprinse privind informarea și promovarea au avut la bază principiul transparenței și corectitudinii privind transmiterea informației.

A fost achiziționat domeniul daeducatie.eu, iar împreună cu domeniul au fost achiziționate și servicii de hosting pentru 2 ani. În funcție de durata proiectului și nevoile de implementare domeniul și serviciile de hosting vor putea fi prelungite. A fost stabilită structura site-ului și modalitatea de comunicare a informațiilor și a materialelor care vor apărea pe site.

Site-ul daeducatie.eu este activ începând cu primele zile ale lunii octombrie 2021. Siteul este structurat pe 5 secțiuni distincte după cum urmează:

o Secțiunea Comunicate de presă dedicată publicării documentelor ce au fost transmise către mass-media locală. În cadrul secțiunii Comunicate de presă sunt puse la dispoziție toate comunicatele de presă lansate de la începutul proiectului.
o Secțiunea Evenimente dedicată prezentării și promovării evenimentelor organizate în cadrul proiectului. Aici au fost încărcate informațiile actualizate despre evenimentele desfășurate în lunile aprilie, mai și iunie 2022 după cum urmează:

 •  Videoconferința campaniei de promovare a educației la orice vârstă – 14.04.2022
 •  Videoconferința campaniei de promovare a educației la orice vârstă -23.05.2022
 •  Evenimentul de diseminare exemple de bune practici – 30.05.2022

o Secțiunea Organigramă în cadrul căreia se poate consulta organigrama proiectului.
o Secțiunea Parteneri în cadrul căreia se regăsește lista partenerilor la nivelul proiectului cu datele de contact ale unităților de învățământ partenere.
o Secțiunea Contact

Structura site-ului poate fi extinsă astfel încât să răspundă la dinamica din cadrul proiectului. Comunicatele de presă au fost transmise către majoritatea reprezentanților mass-media de la nivel local. Informațiile au fost preluate și publicate pe site-uri de știri din Brașov.

Pe site-ul ISJ Brașov, există o categorie distinctă dedicată proiectului, https://www.isjbrasov.ro/index.php/departamente/proiecte-si-programe/pocu/231-135359, iar această secțiune este permanent actualizată cu informații legate de proiect. Totodată, pentru informarea curentă privind activitățile proiectului sunt folosite și site-ul oficial al Solicitantului https://www.isjbrasov.ro/, respectiv al Partenerului https://www.cjraebrasov.ro/, precum și paginile acestora de Facebook.

Activități desfășurate:

Activitățile desfășurate de la începutul anului au constat în întâlniri săptămânale ale echipei de experți, participarea la întâlniri de lucru ale echipei de implementare a proiectului, întâlniri cu coordonatorii de zone în vederea organizării activităților viitoare precum și elaborarea și implementarea formei finale a instrumentelor de lucru pentru exprerții implicați în activitatea de formare.

Astfel, s-a realizat pregătirea și organizarea echipei de proiect, au fost organizate ședințe de lucru pentru prelucrarea bazei legale cu incidență asupra implementării proiectului, pentru constituirea echipei, distribuirea și asumarea rolurilor operaționale și a responsabilităților în cadrul proiectului.

În cadrul celor 14 școli implicate în implementarea proiectului DA pentru Educație, DA pentru Viitor, s-a demarat programul A doua șansă.

Unul din obiective este reintegrarea în sistemul de învațamânt a 600 de tineri și adulți din județul Brasov, care au abandonat școala, prin dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor. Acest obiectiv este susținut de activitatea de dezvoltare de programe A doua șansa flexibile și adaptate, care are au ca rezultate previzionate: 600 de tineri și adulți înscriși și reintegrați în sistemul de educație, 430 de tineri și adulți care finalizează programe de tip ADȘ.

În momentul de față în program sunt înscriși 295 de tineri și adulți. În total au fost constituite 13 clase/grupe, nivel primar, regim simultan. Câte o clasă / grupă în școlile gimnaziale următoare: Tărlungeni, 5 Săcele, 14 Brașov, Budila, Teliu, Teliu, Comăna de Jos, Șoarș, Părău, Șercaia, Cața, Jibert, Lisa.

Până la acest moment a fost finalizată formarea primelor grupe de cursanți, seria 1 (o grupă pentru fiecare curs) și este în derulare formarea a 15 grupe pentru seria 2 cu un număr total de 231 de cursanți. Numărul de experți implicați este de 108, aceștia participând în coordonarea activității de formare, la evenimentele de diseminare a exemplelor de bune practici, precum și la evenimentele de diseminare a campaniilor de promovare a proiectului unde au fost prezentate exemple de bune practici din activitatea de formare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL