ANAF a publicat un material informativ privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală

ANAF a publicat un material informativ privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, un material informativ privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală.

Ghidul se adresează tuturor persoanelor fizice care obțin sau intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală, în mod individual sau într-o formă de asociere. Aceste venituri reprezintă venituri impozabile și, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în categoria venituri din activități independente.

Ghidul cuprinde informații detaliate privind:

● Înregistrarea în Registrul Comerțului și autorizarea funcționării

Persoanele fizice care intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală își pot desfășura activitatea în următoarele forme de organizare: a) individual și independent, ca persoane fizice autorizate; b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; c) ca membri ai unei întreprinderi familiale. Orice activitate economică desfășurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată și autorizată, în condițiile OUG nr.44/2008. Autorizarea funcționării nu exonerează persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale de obligația de a obține, înainte de începerea activității, autorizațiile, avizele, licențele și altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfășurarea anumitor activități economice.

Persoanele fizice care intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală au obligația să solicite oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în care își stabilesc sediul profesional, înregistrarea și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice, ca persoană fizică autorizată, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale. Reprezentantul întreprinderii familiale are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării înainte de începerea activității economice.

● Obligațiile fiscale declarative și de plată din punct de vedere al impozitului pe venit:

 Depunerea Declarației unice

Ulterior înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării, persoanele fizice au obligația de a depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212). În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. În Declarația unică, contribuabilul va completa în mod corespunzător Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, prin intermediul căruia contribuabilii își exercita și opțiunea privind determinarea venitului net anual: ‣ fie pe baza normelor de venit; ‣ fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, aceasta va depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de impunere.

▪ Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit și calculul impozitului pe venit. Ghidul include detalii privind ajustarea normei anuale de venit,  începerea activității în cursul lunii decembrie, încetarea activității/întreruperea temporară a activității, realizarea unui venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, termenul de plată a impozitului pe venit, registrul de evidență fiscală (în cazul în care contribuabilul optează pentru determinarea venitului net pe bază de norme de venit, acesta are obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, numai în partea referitoare la venituri și nu are obligații privind evidența contabilă).

 Stabilirea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și calculul impozitului pe venit. Ghidul conține detalii privind declararea venitului net anual estimat și calculul impozitului pe venit, cazul începerii activității în cursul lunii decembrie, situația privind încetarea activității/întreruperea temporară a activității, declararea venitului net anual realizat și stabilirea impozitului anual datorat, termenul de plată a impozitului pe venit, obligații din punct de vedere al evidenței contabile (contribuabilul care a optat pentru determinarea venitului net anual pe baza datelor din contabilitate are obligația să organizeze și să conducă contabilitate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidența contabilă, și are obligația să completeze Registrul de evidență fiscală. Contribuabilul ale cărui venituri sunt determinate în sistem real și care conduce contabilitate în partidă simplă poate opta pentru conducerea evidenței contabile pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens).

● Obligațiile fiscale declarative și de plată din punct de vedere al contribuțiilor sociale:

 Contribuția de asigurări sociale. Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Documentul conține referiri la baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, cota de calcul al contribuției de asigurări sociale, termenul de plată a contribuției de asigurări sociale, persoane exceptate la plata contribuției (contribuabilul nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activitatea independentă dacă: ‣ este asigurat în sisteme proprii de asigurări sociale și nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii; ‣ are calitatea de pensionar), exercitarea opțiunii pentru plata contribuției de asigurări sociale, prevederi speciale privind calculul și declararea contribuției de asigurări sociale.

▪ Contribuția de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocieri cu persoane juridice, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții și venituri din alte surse a căror valoare este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară și are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

În Ghid sunt publicate informații privind baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, cota de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate, modalitatea de a opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevederi speciale privind calculul și declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate.

● Obligații în cazul asocierilor fără personalitate juridică

Persoanele fizice care obțin venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală își pot desfășura activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică ca membri ai unei întreprinderi familiale. În cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică, asociații au obligația să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activității, care să cuprindă inclusiv date referitoare la: a) părțile contractante; b) obiectul de activitate și sediul asociației; c) contribuția asociaților în bunuri și drepturi; d) cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuției fiecăruia; e) desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice; f) condițiile de încetare a asocierii.

Contribuțiile asociaților conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociație. Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele menționate. În cazul unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile și cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în asociere.

În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei întreprinderi familiale, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități de înfrumusețare/întreținere corporală, iar asocierea începe activitatea în cursul anului, aceasta este obligată să depună la organul fiscal competent Declarația privind veniturile estimate pentru  asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale – formular 223, pentru venitul estimat a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Declarația se completează și se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice.

Fiecare asociat are obligația să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate pentru anul… completată corespunzător, prin intermediul căreia își exercita și opțiunea privind determinarea venitului net anual, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, fie pe baza normelor de venit, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Întreprinderile familiale constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități de înfrumusețare/întreținere corporală, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, au obligația depunerii Declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale – formular 204. Declarația anuală de venit se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare și cuprinde distribuția venitului net/pierderii aferent asociaților. Determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în declarația anuală de venit – formular 204 se realizează pe baza informațiilor din Registrul de evidență fiscală. Venitul/Pierderea anual/anuală realizat(ă) în cadrul asocierii se distribuie asociaților proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere. Fiecare asociat are obligația de a depune, în termenul legal, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, în care va înscrie venitul net/pierderea care îi revine din activitatea asociației, pe baza copiei declarației anuale de venit – formular 204 transmisă de către asociatul desemnat.

● Taxa pe Valoarea Adăugată.

Se fac referiri la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA, precum și la declarațiile fiscale care trebuie depuse.

● Obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Persoanele fizice care realizează în mod individual sau în asociere venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală și încasează integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate direct către populație, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL